Güncel Mevzuatlar  >

Seçkin Gümrük 2019/34 Mevzuat Sirküler

Seçkin Gümrük 2019/34 Mevzuat Sirküler Çevre ve Şehircilik İl Müd. uygunluk yazısı, ith. yapılabilecek gümrük müdürlükleri, Çevre Katkı Payı / Tek Pencere Sistemi - E-Devlet (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3 - Ek 1) Farkılıklar R.G.30.12.2018 -30641

 

Seçkin Müşterimiz

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygunluk yazısı, ithalatı yapılabilecek gümrük müdürlükleri, Çevre Katkı Payı / Tek Pencere Sistemi - E-Devlet (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3 - Ek 1de değişiklik yapılmıştır

İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR listesinde 2018 yılında 4707.10.00.00.00 gtip sadece mevcutken 2019 yılında 4707 faslındaki tüm ürünlere izin gerekmektedir

Ekisi

4707.10.00.00.00

Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da oluklu kağıt veya kartondan olanlar (hurda kağıt, karton atığı)

 

Yenisi

 

4707

Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları

 
 

Dış Ticaret Mevzuatı > Ürün Güvenliği ve Denetimi >  2019 Yılı >  

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3) (30.12.2018 t. 30641 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatçı

MADDE 4 ‒ (1) Ek-1’deki listede yer alan atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler ithal edebilir. Ancak, bu listede yer alan;

a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

b) 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler,

c) 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

ithal edebilir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

(3) Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların ithalatında, ithalatçısı tarafından bu atıkların nihai ürün olduğunun beyan edilmesi ve nihai ürün olduğuna ilişkin ürün özelliklerini gösteren üretici beyanının olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

(4) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu ürünler nihai ürün kabul edilir ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

(5) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 5 inci maddeye göre yapılır.

Başvuru

MADDE 5 ‒ (1) Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı (Ek-5) almak için başvurur.

(2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç işgünü önce aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılır:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-3),

b) Bilgi formu (Ek-4),

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında aranacak belgelerden birinin örneği,

ç) 2620.11.00.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve Ek-1’deki listede atığın madde açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi,

d) 4012.20.00.90.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi,

e) 8548.10.21.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3’ünden fazla sıvı asit içermediğine dair belge ve tercümesi,

f) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların nihai ürün olarak ithalinde ürünün özelliklerini gösteren üretici beyanının bir örneği,

g) 7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00 ve 7112.99.00.90.00 GTİP’li kullanılmış baskı devre kartlarının ithalinde, ithalatçı firmanın söz konusu atıkların tehlikeli atık olmadığı ve başka bir tehlikeli atıkla kontamine olmadığına ilişkin beyanı ile bu yöndeki taahhütnamesi.

(3) İthalatçı veya temsilcisi Ek-4’teki bilgi formunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verdiği tarihte, formun bir örneğini ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

Uygunluk denetimi

MADDE 6 ‒ (1) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Ek-1’deki listedeki atıkların 5 inci maddede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü sonucunda;

a) Uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı düzenlenir.

b) Gerek duyulması halinde, atıklardan numune alınarak yeterliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edilmiş laboratuvarlarda atığın tehlikeli madde ile kontamine olup olmadığına dair elementel analiz yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Ek-6) düzenlenir.

(2) Uygunluk ve Uygunsuzluk Yazıları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilgili sınır gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(3) Uygun bulunmayan atık, ithalatçısı tarafından menşe ülkeye/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü bir ülkeye transit edilir.

(4) Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(5) 11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

İstisnai durumlar

MADDE 7 ‒ (1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi) ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol (MARPOL-78 Protokolü) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar, atık alma gemisine veya doğrudan atık kabul tesisine boşaltılma işlemi ve/veya teslimi ile serbest dolaşıma girer. Söz konusu atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Bu tür atıkların gemilerden alınması işlemi, 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen (39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeler hariç) ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş olan ve Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde ilgili sınır gümrük idarelerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşünün alınması ve 11 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen sınır gümrük kapılarından/özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden giriş yapılması kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Kapsam dışı

MADDE 8 ‒ (1) Ek-1’deki listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük bölgesine girişi, yıllık 200 kg’yi aşmaması ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (Ek-7) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

(2) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresine iletilir.

(3) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alması halinde, çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi şartıyla bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(4) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, Ek-2/A ve Ek-2/B’de yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

(5) Ek-2/B’deki listede yer alan atıkların ithalatı, karşılarında belirtilen ISO Standartlarına uygunluğuna dair Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından; bu şartları sağlayan bir kuruluşun bulunmaması halinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınmış raporların aslı ve onaylı tercümesiyle birlikte ithalat öncesinde, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından başvurulması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ISO Standartlarına uygun olduğu belirlenen maddelerin bu Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair bir yazı düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

İthali yasak atıklar

MADDE 9 ‒ (1) Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması gerekir.

Serbest bölgede oluşan atıklar

MADDE 10 ‒ (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda, atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri kazanım ve benzeri işleri yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonuna aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:

a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,

b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atığın türü ve miktarı,

c) Atığın özelliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan Toplama, Ayırma, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım, Ara Depolama, Bertaraf Tesisi Lisansı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair sözleşme.

(2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, İl Müdürlüğünden alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır, çıkarılan atıklar birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere saklar.

Gümrük işlemleri

MADDE 11 ‒ (1) İlgili sınır gümrük idarelerince, Ek-1’deki listede yer alan atıklara ilişkin Uygunluk Yazısı, bu atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde aranır.

(2) İlgili sınır gümrük idareleri, uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine izin vermez. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün düzenlediği Uygunsuzluk Yazısı gümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.

(3) 8 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(4) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili gümrük idareleri izin verir.

(5) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin Ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.

(6) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzin Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesinden transit geçişine sınır giriş gümrük idareleri izin verir.

(7) 8 inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair yazı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(8) Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Ticaret Bakanlığından izin ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

Yaptırımlar

MADDE 12 ‒ (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden ithalatçılara çevre, dış ticaret ve gümrük mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Yasal olmayan atık trafiğinin söz konusu olması halinde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun atık ithalatına ilişkin 20 nci maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(3) Bu Tebliğin Ek-1’deki listesindeki atıkların, Türkiye gümrük bölgesine girişinde uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmadığının gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 13 ‒ (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 ‒ (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Ek-1

İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR

GTİP

MADDE İSMİ

2620.11.00.00.00

Galvanizli matlar

[Yalnız

Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>� Zn),

Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>� Zn),

Çinko kalıp döküm drosu (>� Zn),

Sıcak daldırmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (>� Zn) ve Çinko traşları]

2620.19.00.00.00

Diğerleri

2620.30.00.00.00

Başlıca muhtevası bakır olanlar

2620.40.00.00.00

Başlıca muhtevası aluminyum olanlar (Atık aluminyum oksit)

39.01

İlk şekillere dönüştürülmüş olan döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklar

39.02

39.03

39.04

39.05

39.06

39.07

39.08

39.12

3915.10.00.00.00

Etilen polimerlerinden olanlar

3915.20.00.00.00

Stiren polimerlerinden olanlar

3915.30.00.00.00

Vinil klorür polimerlerinden olanlar

3915.90.11.10.00

Katılma polimerizasyonu ürünleri

3915.90.11.90.00

Diğerleri

3915.90.80.00.11

Polietilen tereftalattan (PET) olanlar

3915.90.80.00.19

Diğerleri

4004.00.00.00.13

Granüller

4004.00.00.00.19

Diğerleri

4012.20.00.90.00

Kullanılmış dış lastikler-Diğerleri

47.07

Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları

6310.10.00.00.00

Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan)

6310.90.00.00.11

Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan)

6310.90.00.00.19

Diğerleri (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan)

7001.00.10.00.00

Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları

7112.91.00.00.00

Altından olanlar (Yalnız kullanılmış baskı devre kartları) (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)

7112.92.00.00.00

Platinden olanlar (Yalnız kullanılmış baskı devre kartları) (platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)

7112.99.00.90.00

Diğerleri (Yalnız kullanılmış baskı devre kartları)

8548.10.10.00.00

Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları (cıva içermeyen alkali piller)

8548.10.21.00.00

Kurşun-asitli akümülatörler

8548.10.99.10.00

Çelikten, nikelden olanlar (cıva içermeyen alkali piller)

8548.10.99.20.00

Bakırdan olanlar (cıva içermeyen alkali piller)

8548.10.99.30.00

Çinkodan olanlar (cıva içermeyen alkali piller)

 


Ek-2/A

İTHALİ YASAK ATIKLAR

ATIK KODU

MADDE İSMİ

01

MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

01 01

Maden Kazılarından Kaynaklanan Atıklar

01 01 01

Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 01 02

Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 03

Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

01 03 04*

Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları

01 03 05*

Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

01 03 06

01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları

01 03 07*

Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

01 03 08

01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar

01 03 09

01 03 10 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur

01 03 10*

01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan tehlikeli maddeler içeren kırmızı çamur

01 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

01 04

Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

01 04 07*

Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

01 04 08

01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları

01 04 09

Atık kum ve killer

01 04 10

01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar

01 04 11

01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar

01 04 12

01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar

01 04 13

01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar

01 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

01 05

Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

01 05 04

Tatlı su sondaj çamurları ve atıkları

01 05 05*

Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 06*

Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

01 05 07

01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 08

01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02

TARIM, BAHÇIVANLIK, SU ÜRÜNLERİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

02 01

Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

02 01 01

Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

02 01 02

Hayvan dokusu atıkları

02 01 03

Bitki dokusu atıkları

02 01 04

Atık plastikler (ambalajlar hariç)

02 01 06

Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar

02 01 07

Ormancılık atıkları

02 01 08*

Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar

02 01 09

02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları

02 01 10

Atık metal

02 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 02

Et, Balık ve Diğer Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinin Hazırlanmasından ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

02 02 01

Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar

02 02 02

Hayvan dokusu atığı

02 02 03

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 02 04

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 03

Meyve, Sebze, Tahıl, Yenilebilir Yağlar, Kakao, Kahve, Çay ve Tütünün Hazırlanmasından ve İşlenmesinden; Konserve Üretiminden, Maya ve Maya Özütü Üretiminden, Melas Hazırlanması ve Fermantasyonundan Kaynaklanan Atıklar

02 03 01

Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

02 03 02

Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

02 03 03

Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar

02 03 04

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 03 05

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar

02 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 04

Şeker Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

02 04 01

Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak

02 04 02

Standart dışı kalsiyum karbonat

02 04 03

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 05

Süt Ürünleri Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

02 05 01

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 05 02

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 06

Unlu Mamuller ve Şekerleme Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

02 06 01

Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 06 02

Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

02 06 03

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 07

Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin (Kahve, Çay ve Kakao Hariç) Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

02 07 01

Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar

02 07 02

Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar

02 07 03

Kimyasal işlem atıkları

02 07 04

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 07 05

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

03

AHŞAP İŞLEME VE KÂĞIT, KARTON, KÂĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

03 01

Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 01

Ağaç kabuğu ve mantar atıkları

03 01 04*

Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

03 01 05

03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

03 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

03 02

Ahşap Koruma Atıkları

03 02 01*

Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

03 02 02*

Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler

03 02 03*

Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler

03 02 04*

İnorganik ahşap koruyucu maddeler

03 02 05*

Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları

03 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları

03 03

Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Karton Üretim ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

03 03 01

Ağaç kabuğu ve odun atıkları

03 03 02

Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)

03 03 05

Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları

03 03 07

Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar

03 03 08

Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar

03 03 09

Kireç çamuru atığı

03 03 10

Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru

03 03 11

03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

03 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

04

DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

04 01

Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 01

Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar

04 01 02

Kireçleme atıkları

04 01 03*

Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

04 01 04

Krom içeren sepi şerbeti

04 01 05

Krom içermeyen sepi şerbeti

04 01 06

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar

04 01 07

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar

04 01 08

Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

04 01 09

Perdah ve boyama atıkları

04 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

04 02

Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 02 09

Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)

04 02 10

Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)

04 02 14*

Organik çözücüler içeren perdah atıkları

04 02 15

04 02 14 dışındaki perdah atıkları

04 02 16*

Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

04 02 17

04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler

04 02 19*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

04 02 20

04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

04 02 21

İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları

04 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

05

PETROL RAFİNASYONU, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

05 01

Petrol Rafinasyon Atıkları

05 01 02*

Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları

05 01 03*

Tank dibi çamurları

05 01 04*

Asit alkil çamurları

05 01 05*

Petrol döküntüleri

05 01 06*

İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar

05 01 07*

Asit ziftleri

05 01 08*

Diğer ziftler

05 01 09*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

05 01 10

05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

05 01 11*

Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

05 01 12*

Yağ içeren asitler

05 01 13

Kazan besleme suyu çamurları

05 01 14

Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

05 01 15*

Kullanılmış filtre killeri

05 01 16

Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar

05 01 17

Bitüm

05 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

05 06

Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 06 01*

Asit ziftleri

05 06 03*

Diğer ziftler

05 06 04

Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

05 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

05 07

Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

05 07 01*

Cıva içeren atıklar

05 07 02

Kükürt içeren atıklar

05 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06

İNORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

06 01

Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 01 01*

Sülfürik asit ve sülfüröz asit

06 01 02*

Hidroklorik asit

06 01 03*

Hidroflorik asit

06 01 04*

Fosforik ve fosforöz asit

06 01 05*

Nitrik asit ve nitröz asit

06 01 06*

Diğer asitler

06 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 02

Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 02 01*

Kalsiyum hidroksit

06 02 03*

Amonyum hidroksit

06 02 04*

Sodyum ve potasyum hidroksit

06 02 05*

Diğer bazlar

06 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 03

Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 03 11*

Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

06 03 13*

Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

06 03 14

06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar

06 03 15*

Ağır metal içeren metal oksitler

06 03 16

06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler

06 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 04

06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar

06 04 03*

Arsenik içeren atıklar

06 04 04*

Cıva içeren atıklar

06 04 05*

Başka ağır metaller içeren atıklar

06 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 05

İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar

06 05 02*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

06 05 03

06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

06 06

Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 06 02*

Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar

06 06 03

06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar

06 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 07

Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 07 01*

Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

06 07 02*

Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

06 07 03*

Cıva içeren baryum sülfat çamuru

06 07 04*

Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti

06 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 08

Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 08 02*

Zararlı klorosilan içeren atıklar

06 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 09

Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formül

Bilgi Portalı
Gümrük, ithalat ve ihracat işlemleri hakkındaki tüm teknik verileri, terimleri ve ölçülendirmeler hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz bir alandır.
Teslim Şekilleri (Incoterms)
Birçok farklı şekilde ürünlerin tedarik edilebildiğini ve size en uygun teslim şeklinin hangisi olduğu konusunda bilgileri bu alandan bulabilirsiniz.
Ödeme Şekilleri
Akreditifli Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme , Mal Mukabili Ödeme, Peşin Ödeme , Kabul Kredili Ödeme, Alıcı Firma Prefinansmanı, Özel Takas, Bağlı Muamele
İso Kalite Belgemiz
ISO 9001 kalite belgesi ile gümrük müşavirliği hizmetini dünya standartları çizgisinde yaptığımızı kanıtlanmıştır. Sizde sertifikamızı inceleyebilirsiniz.
Konteyner Ölçüleri
Getireceğiniz ürünü konteynerlarda hangi ölçüleri nasıl yapılması gerektiği konusunda ve getireceğiniz ürünü hangi konteynerın alacağını inceleyebilirsiniz.
İplik Çeviri
İplik çeviricisi ile kolaylıkla doğru sonuçlara ulaşabilir ve hesaplamalarınızda yanlışlık ve sürpriz sonuçlar çıkmadan sorunsuzca işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vedop Sorgulama
Gümrükte kapanmış ihracat beyannamelerinin Maliye Bakanlığının VEDOP Sisteminden beyanname numarasını yazarak durum sorgulaması yapabilirsiniz
Resmi Gazete
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete.
Bize Ulaşabileceğiniz Merkez,Bölge Müdürlükleri , Şubeler ve İrtibat Ofislerimizin İletişim Bilgileri
Bizlere telefon ve adreslerimizden anında ulaşım sağlayabilir ve sizlere nasıl yardımcı olacağımızı bizlere söyleyebilirsiniz.
İstanbul (Merkez)

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi No:3
İstanbul Vizyon Park  A1 Blok Kat:3 D: 32-33-36
Bahçelievler -İstanbul/Türkiye
Tel    : +90 (212) 603 35 35 Pbx
Fax   : +90 (212) 381 76 36
Gsm  : +90 (555) 989 79 89

info@seckingumruk.com.tr

İstanbul (Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü)

İnönü Mah. Alpkaya Cad. Ümit İş Merkezi No:49 D:7-8

Kayışdağı-Ataşehir/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel       : +90 (216) 456 77 09
Faks    : +90 (216) 456 77 09
Gsm    : +90 (545) 445 62 52 
erenkoy@seckingumruk.com.tr

İzmir (Şube)

1470 Sokak Alihan İş Merkezi
No:5 D:104 Alsancak / İZMİR
Tel       : +90 (232) 465 28 05
Faks    : +90 (232) 465 28 06
Gsm    : +90 (532) 261 19 38
izmir@seckingumruk.com.tr

Ankara (Şube)

Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak
No:8/3 Sögütözü / ANKARA
Tel       : +90 (312) 219 60 20
Faks    : +90 (312) 219 60 21
Gsm    : +90 (552) 423 70 92
ankara@seckingumruk.com.tr

Bursa (Şube)

Ata Mahallesi Gemsas Mevki
Eski Pazarlama Binası
No: 9 Gümrük Önü - Gemlik / Bursa
Tel       : +90 (224) 524 86 66
Faks    : +90 (224) 524 84 69
Gsm    : +90 (506) 418 35 36
gemlik@seckingumruk.com.tr

Mersin (Şube)

Camişerif Mahallesi 5208 Sokak
Bakkal Osman Onel İş Han K:1/2
Akdeniz / Mersin
Tel       : +90 (324) 237 45 46
Faks    : +90 (324) 237 45 47
Gsm    : +90 (553) 294 67 23
mersin@seckingumruk.com.tr

Tekirdağ (Şube)

100. Yıl Mahallesi Sedat Sokak
Sedef Konağı Sitesi
No: 26/A Tekirdağ
Tel       : +90 (282) 262 97 09
Faks    : +90 (282) 263 64 97
Gsm    : +90 (553) 357 76 63
tekirdag@seckingumruk.com.tr

İskenderun (Şube)

Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad. No:44 K:11 D:53
İskenderun /Hatay/TÜRKİYE
Tel       : +90 (326) 755 22 35 Pbx
Faks    : +90 (326) 755 22 36
iskenderun1@seckingumruk.com.tr
 

Dilovası Gümrük & Gebze Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Yeni Yıldız Mah. 607.Sokak NO : 6 DAİRE :3
Dilovası / KOCAELİ /TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 96
E-Mail : dilovasi@seckingumruk.com.tr

Derince Gümrük & Körfez Petro Kimya Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Mimar Sinan Mah.Eşref Bitlis Cad.Huzur İş Merkezi 
No:365/20 Körfez /KOCAELİ/TÜRKİYE
Tel : +90(262) 528 20 21
Fax : +90(262) 528 20 21
Gsm : +90 (555) 976 02 74
E-Mail : derince@seckingumruk.com.tr

Muratbey Gümrük / Çatalca / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Muratbey Mahallesi Güzide Sokak No:20 
Ofis No: Eksi 1 B/09 Çatalca /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel / Fax : +90 (212) 678 23 24
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E-Mail : halkali@seckingumruk.com.tr

Ambarlı Limanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Gümrük binası Ambarlı Liman İşletmeleri Tesisleri(ALTAŞ)
K:3 No: 318 Yakuplu/ B.ÇEKMECE /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 875 31 40
Fax : +90 (212) 875 31 40
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E Mail : ambarli@seckingumruk.com.tr

Atatürk Havalimanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Yeşilköy Mah.Havalimanı Cad.No:5/1 Ofis No:F/6
Bakırköy/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 465 37 62
Fax : +90 (212) 465 66 48
Gsm : +90 (554) 386 30 14
E-Mail : info@seckingumruk.com.tr

Haydarpaşa Gümrük /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Haydarpaşa Ofis Gümrük Önü
Haydarpaşa /İSTANBUL/TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Sabiha Gökçen Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası
Gümrük Önü Pendik /İSTANBUL/TR
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi / Çorlu / Tekirdağ (İrtibat Ofisi)

Avrupa Serbest Bölgesi Kantin Binası BO :5
Çorlu/TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
Tel : +90 (282) 691 11 96
Fax : +90 (282) 691 11 96
Gsm : +90 (554) 702 24 00
E-Mail : asb@seckingumruk.com.tr ; seckinasb@gmail.com

İstanbul Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

 

İstanbul Havalimanı Tayakadın Mahallesi

Nuri Demirağ Caddesi Hava Kargo Acentalar

Binası No: 33 İç Kapı No:229

Arnavutköy /İstanbul / TÜRKİYE

Gsm    : +90 (555) 386 30 14

e-mail :  info@seckingumruk.com.tr