Güncel Mevzuatlar  >

Seçkin Gümrük 2020/018 Mevzuat Sirküler

Seçkin Gümrük 2020/018 Mevzuat Sirküler Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği R.G. 13.02.2020 Sayı: 31038

 

 

Seçkin Müşterilerimiz

 

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojinin ihracatına izin verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlemesi hk yönetmelik aşağıdaki gibidir.

 

 

 

13 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31038

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER İHRACAT KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojinin ihracatına izin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan, nükleer ihracat kontrolüne tabi eşyayı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 785 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Eşya: Barışçıl amaçlı ihracatı yapılan madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojiyi,

b) Güvence Belgesi: Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan eşyanın ihracatında, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca alıcı ülkenin ilgili resmi makamlarından alınan onaylı belgeyi,

c) Güvence Denetimi Anlaşması: 20/8/1981 tarihli ve 8/3527 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Arasında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik Denetimi Uygulamasına Dair Anlaşmayı,

ç) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

d) Nükleer Çift Kullanım Listesi: İhracat kontrolüne tabi nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojiden oluşan eşya listesini,

e) Nükleer çift kullanımlı eşya: Nükleer alanda kullanımının yanı sıra nükleer alan dışında da kullanılabilme özelliğine sahip eşyayı,

f) Nükleer ihracat izni: Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, Nükleer Transfer Uyarı Listesi ve Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan eşyanın ihracatı için Kurum tarafından verilen izni,

g) Nükleer ihracat kontrolü: Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla Nükleer Transfer Uyarı Listesi ve Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan eşyanın ihracat kontrolünü,

ğ) Nükleer Maddelerin ve Nükleer Tesislerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi: 24/6/1986 tarihli ve 86/10753 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi ile 8/4/2015 tarihli ve 2015/7533 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişikliği,

h) Nükleer Transfer Uyarı Listesi: İhracat kontrolüne tabi, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojiden oluşan eşya listesini,

ı) Nükleer yakıt çevrimi: Nükleer maddenin dönüştürülmesi, zenginleştirilmesi, nükleer yakıt imalatı, nükleer yakıtların yeniden işlenmesi, plütonyum veya yüksek zenginliğe sahip uranyum ya da uranyum-233 içeren atıkların işlenmesi ile reaktörler ve nükleer fisyon açısından kritik olabilen tesisler ile ilgili faaliyetleri,

i) Son Kullanım Sertifikası: Bu Yönetmelik kapsamına giren ticarete konu eşyanın son kullanım yeri ve son kullanım amacını belirten, ithalatçı ve son kullanıcı tarafından onaylanan belgeyi,

j) UAEA: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını,

k) Yeniden transfer: Nükleer Transfer Uyarı Listesi veya Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamında ihraç edilen eşyanın, alıcı ülke içerisinde başka bir son kullanıcıya transfer edilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Nükleer İhracat Kontrolü, Nükleer İhracat İznine İlişkin Esaslar

Nükleer ihracat kontrolü

MADDE 5 – (1) Kurum, Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesini Kurumun resmî internet sitesinde yayımlar, gerektiğinde günceller.

(2) Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan eşyanın herhangi bir alıcı ülkeye yapılacak barışçıl amaçlı ihracatında Kurumdan nükleer ihracat izni alınması zorunludur. 

(3) Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer ihracata konu eşyaya ilişkin olarak diğer bakanlık, kurum veya kuruluşlardan gelen talep kapsamında Kurum tarafından ihracata konu eşya ile ilgili teknik değerlendirme yapılır ve ilgili bakanlık, kurum veya kuruluş bilgilendirilir.

Nükleer ihracat izni

MADDE 6 – (1) Kurum, nükleer ihracat iznini verirken Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yazılı görüşünü alır.

(2) Nükleer ihracat kontrolüne tabi eşyanın ihracatı başka bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da izin alınmasını gerektiriyorsa bu izinlerin verilmesi, Kurum tarafından nükleer ihracat izni verilmesi ön koşuluna bağlıdır.

Başvurunun yapılması, incelenmesi ve iznin verilmesi

MADDE 7 – (1) Nükleer ihracat izni almak isteyen ihracatçı;

a) Nükleer İhracat İzni Başvuru Formu (Ek-1),

b) Son Kullanım Sertifikası (Ek-2),

c) Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt ve tescilli olduğunu gösterir onaylı üye belgesi,

ç) Kurum tarafından belirlenen ücretin Kurum hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu,

d) İhraç edilmek istenen eşyanın teknik özelliklerini gösteren belge

ile birlikte Kuruma başvurur. Kurum gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi ve belgeler de isteyebilir.

(2) Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler Kurum tarafından incelenir, eksiklik varsa başvurana bildirilerek tamamlanması istenir. Bilgi ve belgeler yeterli görülürse, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yazılı görüşlerinin alınmasını müteakip, nükleer ihracat izni verilir.

İznin süresi, süre uzatımı ve diğer hususlar

MADDE 8 – (1) Nükleer ihracat izni, veriliş tarihinden itibaren altı ay için geçerlidir. İhracatçı, ihracat gerçekleştikten sonra bir ay içinde ihracatın gerçekleştiğini gösteren gümrük beyannamesi ile ihracata konu eşyanın son kullanıcı tarafından teslim alındığını gösterir belgeyi Kuruma sunmakla; ihracatın gerçekleşmemesi durumunda, izin süresinin bitiminden sonra en geç bir ay içinde Kuruma bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

(2) İhracatçı, nükleer ihracat izninin geçerlilik süresinin bitiminden en az bir ay önce Kuruma başvurması kaydıyla süre uzatım talebinde bulunabilir. İhracatçının talebinde yer alan gerekçeler Kurum tarafından değerlendirildikten sonra verilen iznin süresi uzatılabilir.

(3) Verilen iznin iptal edilmesi durumunda, izne ilişkin bilgiler Kurum tarafından Ticaret Bakanlığına bildirilir.

(4) Nükleer ihracat izni, kapsamı ve süresini aşacak şekilde kullanılamaz, başka kişi veya kuruluşlara devredilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nükleer Transfer Uyarı Listesi ve Nükleer Çift Kullanım Listesi Kapsamındaki

Eşyanın İhracat Koşulları

Nükleer silah ve patlayıcıların yasaklanması

MADDE 9 – (1) Nükleer Transfer Uyarı Listesi ve Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan eşyanın ihracatında; ihraç edilen eşyanın veya ihraç edilen eşya kullanılarak üretilen madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya teknolojinin nükleer silah veya patlayıcı yapımı ile ilgili bir faaliyette ya da UAEA’nın güvence denetimi olmayan bir nükleer yakıt çevrimi faaliyetinde kullanılmayacağına dair ithalatçı ve son kullanıcının taahhüdünü içeren Son Kullanım Sertifikası nükleer ihracat izni başvurusu sırasında ihracatçı tarafından Kuruma sunulur.  

(2) Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan eşyanın ihracatında; nükleer ihracat izni, ihraç edilen eşyanın veya ihraç edilen eşya kullanılarak üretilen madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya teknolojinin nükleer silah veya patlayıcıların yapımında kullanılmayacağına dair alıcı ülkenin ilgili resmi makamlarınca düzenlenen Güvence Belgesi Kuruma sunulduktan sonra verilir.

Güvence denetimi

MADDE 10 – (1) Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan eşyanın ihracatında; alıcı ülke ile UAEA arasında imzalanmış bir Güvence Denetimi Anlaşmasının yürürlükte olması veya eşyanın UAEA güvence denetiminin uygulandığı tesislere ihraç edilecek olması şartı aranır.

(2) Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan eşyanın ihracatında; eşyanın, UAEA güvence denetimine tabi olmayan nükleer yakıt çevrimi faaliyetinde kullanılmayacak olması şartı aranır.

Zenginleştirme tesisi, ekipmanı ve teknolojisinin ihracatı

MADDE 11 – (1) Bir zenginleştirme tesisinin, ekipmanının veya teknolojisinin ihracatında; nükleer ihracat izni, ihraç edilen tesisin veya ekipmanın veya ihraç edilen teknolojiye dayanan herhangi bir tesisin ’nin üzerinde zenginleştirilmiş uranyum üretmek üzere tasarımlanmayacağına veya işletilmeyeceğine dair alıcı ülkenin ilgili resmi makamlarınca düzenlenen Güvence Belgesi Kuruma sunulduktan sonra verilir.

Fiziksel koruma

MADDE 12 – (1) Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan eşyanın ihracatı ve bu kapsamdaki sevkiyatında alınacak fiziksel koruma önlemlerine ilişkin olarak ihracatçı, ithalatçı ve taşıyıcı firmalar, aralarında tarafların sorumluluklarının belirleneceği bir sözleşme yapar.

(2) Nükleer maddenin ihracatı ve bu kapsamdaki sevkiyatında alınacak fiziksel koruma önlemleri, nükleer maddenin sınıfına göre, Nükleer Maddelerin ve Nükleer Tesislerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde belirtilen önlemler asgari olmak kaydıyla, ilgili ulusal mevzuat ve alıcı ülkenin mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir.   

Yeniden transfer

MADDE 13 – (1) Nükleer Transfer Uyarı Listesi ve Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamında ihraç edilen bir eşyanın yeniden transferi söz konusu olduğunda; ithalatçı ve son kullanıcı, yeniden transfer edilen eşyanın nükleer silah veya patlayıcı yapımı ile ilgili bir faaliyette ya da UAEA’nın güvence denetimi olmayan bir nükleer yakıt çevrimi faaliyetinde kullanılmayacağını Son Kullanım Sertifikası ile taahhüt eder.

Yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Nükleer ihracat kontrolü ile ilgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması ile Nükleer Transfer Uyarı Listesi ve Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan eşyanın Kurumdan izin alınmadan ihraç edilmesi hallerinde 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yaptırım uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15 – (1) 13/9/2007 tarihli ve 26642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 4/4/2012 tarihli ve 28254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik Kapsamına Giren Eşya Kalemlerini Belirten “Nükleer Transfer Uyarı Listesi” ve “Nükleer Çift Kullanımlı Eşya Listesi”ne İlişkin Tebliğ (TAEK/NGD: 2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası ile yürürlükten kaldırılan mevzuata yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce karara bağlanmamış mevcut başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

Bilgi Portalı
Gümrük, ithalat ve ihracat işlemleri hakkındaki tüm teknik verileri, terimleri ve ölçülendirmeler hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz bir alandır.
Teslim Şekilleri (Incoterms)
Birçok farklı şekilde ürünlerin tedarik edilebildiğini ve size en uygun teslim şeklinin hangisi olduğu konusunda bilgileri bu alandan bulabilirsiniz.
Ödeme Şekilleri
Akreditifli Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme , Mal Mukabili Ödeme, Peşin Ödeme , Kabul Kredili Ödeme, Alıcı Firma Prefinansmanı, Özel Takas, Bağlı Muamele
İso Kalite Belgemiz
ISO 9001 kalite belgesi ile gümrük müşavirliği hizmetini dünya standartları çizgisinde yaptığımızı kanıtlanmıştır. Sizde sertifikamızı inceleyebilirsiniz.
Konteyner Ölçüleri
Getireceğiniz ürünü konteynerlarda hangi ölçüleri nasıl yapılması gerektiği konusunda ve getireceğiniz ürünü hangi konteynerın alacağını inceleyebilirsiniz.
İplik Çeviri
İplik çeviricisi ile kolaylıkla doğru sonuçlara ulaşabilir ve hesaplamalarınızda yanlışlık ve sürpriz sonuçlar çıkmadan sorunsuzca işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vedop Sorgulama
Gümrükte kapanmış ihracat beyannamelerinin Maliye Bakanlığının VEDOP Sisteminden beyanname numarasını yazarak durum sorgulaması yapabilirsiniz
Resmi Gazete
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete.
Bize Ulaşabileceğiniz Merkez,Bölge Müdürlükleri , Şubeler ve İrtibat Ofislerimizin İletişim Bilgileri
Bizlere telefon ve adreslerimizden anında ulaşım sağlayabilir ve sizlere nasıl yardımcı olacağımızı bizlere söyleyebilirsiniz.
İstanbul (Merkez)

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi No:3
İstanbul Vizyon Park  A1 Blok Kat:3 D: 32-33-36
Bahçelievler -İstanbul/Türkiye
Tel    : +90 (212) 603 35 35 Pbx
Fax   : +90 (212) 381 76 36
Gsm  : +90 (555) 989 79 89

info@seckingumruk.com.tr

İstanbul (Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü)

İnönü Mah. Alpkaya Cad. Ümit İş Merkezi No:49 D:7-8

Kayışdağı-Ataşehir/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel       : +90 (216) 456 77 09
Faks    : +90 (216) 456 77 09
Gsm    : +90 (545) 445 62 52 
erenkoy@seckingumruk.com.tr

İzmir (Şube)

1470 Sokak Alihan İş Merkezi
No:5 D:104 Alsancak / İZMİR
Tel       : +90 (232) 465 28 05
Faks    : +90 (232) 465 28 06
Gsm    : +90 (532) 261 19 38
izmir@seckingumruk.com.tr

Ankara (Şube)

Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak
No:8/3 Sögütözü / ANKARA
Tel       : +90 (312) 219 60 20
Faks    : +90 (312) 219 60 21
Gsm    : +90 (552) 423 70 92
ankara@seckingumruk.com.tr

Bursa (Şube)

Ata Mahallesi Gemsas Mevki
Eski Pazarlama Binası
No: 9 Gümrük Önü - Gemlik / Bursa
Tel       : +90 (224) 524 86 66
Faks    : +90 (224) 524 84 69
Gsm    : +90 (506) 418 35 36
gemlik@seckingumruk.com.tr

Mersin (Şube)

Camişerif Mahallesi 5208 Sokak
Bakkal Osman Onel İş Han K:1/2
Akdeniz / Mersin
Tel       : +90 (324) 237 45 46
Faks    : +90 (324) 237 45 47
Gsm    : +90 (553) 294 67 23
mersin@seckingumruk.com.tr

Tekirdağ (Şube)

100. Yıl Mahallesi Sedat Sokak
Sedef Konağı Sitesi
No: 26/A Tekirdağ
Tel       : +90 (282) 262 97 09
Faks    : +90 (282) 263 64 97
Gsm    : +90 (553) 357 76 63
tekirdag@seckingumruk.com.tr

İskenderun (Şube)

Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad. No:44 K:11 D:53
İskenderun /Hatay/TÜRKİYE
Tel       : +90 (326) 755 22 35 Pbx
Faks    : +90 (326) 755 22 36
iskenderun1@seckingumruk.com.tr
 

Dilovası Gümrük & Gebze Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Yeni Yıldız Mah. 607.Sokak NO : 6 DAİRE :3
Dilovası / KOCAELİ /TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 96
E-Mail : dilovasi@seckingumruk.com.tr

Derince Gümrük & Körfez Petro Kimya Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Mimar Sinan Mah.Eşref Bitlis Cad.Huzur İş Merkezi 
No:365/20 Körfez /KOCAELİ/TÜRKİYE
Tel : +90(262) 528 20 21
Fax : +90(262) 528 20 21
Gsm : +90 (555) 976 02 74
E-Mail : derince@seckingumruk.com.tr

Muratbey Gümrük / Çatalca / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Muratbey Mahallesi Güzide Sokak No:20 
Ofis No: Eksi 1 B/09 Çatalca /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel / Fax : +90 (212) 678 23 24
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E-Mail : halkali@seckingumruk.com.tr

Ambarlı Limanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Gümrük binası Ambarlı Liman İşletmeleri Tesisleri(ALTAŞ)
K:3 No: 318 Yakuplu/ B.ÇEKMECE /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 875 31 40
Fax : +90 (212) 875 31 40
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E Mail : ambarli@seckingumruk.com.tr

Atatürk Havalimanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Yeşilköy Mah.Havalimanı Cad.No:5/1 Ofis No:F/6
Bakırköy/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 465 37 62
Fax : +90 (212) 465 66 48
Gsm : +90 (554) 386 30 14
E-Mail : info@seckingumruk.com.tr

Haydarpaşa Gümrük /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Haydarpaşa Ofis Gümrük Önü
Haydarpaşa /İSTANBUL/TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Sabiha Gökçen Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası
Gümrük Önü Pendik /İSTANBUL/TR
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi / Çorlu / Tekirdağ (İrtibat Ofisi)

Avrupa Serbest Bölgesi Kantin Binası BO :5
Çorlu/TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
Tel : +90 (282) 691 11 96
Fax : +90 (282) 691 11 96
Gsm : +90 (554) 702 24 00
E-Mail : asb@seckingumruk.com.tr ; seckinasb@gmail.com

İstanbul Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

 

İstanbul Havalimanı Tayakadın Mahallesi

Nuri Demirağ Caddesi Hava Kargo Acentalar

Binası No: 33 İç Kapı No:229

Arnavutköy /İstanbul / TÜRKİYE

Gsm    : +90 (555) 386 30 14

e-mail :  info@seckingumruk.com.tr