Güncel Mevzuatlar  >

Seçkin Gümrük 2020/037 Mevzuat Sirküler

Seçkin Gümrük 2020/037 Mevzuat Sirküler İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4) R.G. 20.03.2020 Sayı: 31074

 

 

Seçkin Müşterilerimiz

 

Kamboçya Krallığı menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına ilişkin olarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

20 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31074

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN

ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kamboçya Krallığı menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”  ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) Kamboçya: Kamboçya Krallığı’nı,

e) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’ni,

ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu’nu,

i) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/8) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) GTP’leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”dir.

(2) Önleme tabi eşyanın TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Mevcut durum

MADDE 5 – (1) 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) uyarınca, ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) GTP’leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatında ülke ve firma bazında değişen tutarlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/8) ile tamamlanan NGGS sonucunda söz konusu önlemlerin aynen devamına karar verilmiştir.

(2) 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile Malezya, Pakistan, Tayland Krallığı ve Vietnam menşeli anılan eşya ithalatında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem konulmuştur.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/8) ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlere ilişkin olarak, 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) çerçevesinde başlatılan NGGS devam etmektedir.

(4) 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/22) ile ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem Çin Tayvanı menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(5) 16/10/2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38) ile ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem Bangladeş menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(6) ÇHC menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Kamboçya menşeli/çıkışlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(7) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6 – (1) TÜİK kayıtları kullanılarak soruşturma konusu eşya ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatının 2017 yılında 644 milyon ABD Doları ve 207 bin ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu ithalatın 2018 yılında 587 milyon ABD Doları ve 200 bin ton, 2019 yılında ise 475 milyon ABD Doları ve 175 bin ton seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

(2) Soruşturma konusu eşyanın 2017-2019 döneminde Kamboçya’dan ithalatının değer ve miktar bazında arttığı görülmektedir. Söz konusu ithalat 2018 yılında bir önceki döneme göre "0 artarak 1,3 milyon ABD Dolarından 4,1 milyon ABD Dolarına yükselmiş ve 2019 yılında 2 artarak 8,3 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) Kamboçya’dan soruşturma konusu eşyanın miktar bazında ithalatı 2018 yılında 2017 yılına göre "3 oranında artarak 300 tondan 969 tona yükselmiştir. Söz konusu ithalat 2019 yılında ise bir önceki yıla göre 1 artarak 2 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

(4) Yıllar itibarıyla, soruşturma konusu eşyanın genel ithalatında bir artış görülmemesine karşın Kamboçya’dan yapılan ithalatta bir artış seyri görülmektedir. Soruşturma konusu eşyanın Kamboçya’dan gerçekleşen ithalatının toplam ithalat içindeki payı miktar bazında artarak 2017-2019 döneminde sırasıyla %0,15; %0,48 ve %1,17 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(5) Soruşturma konusu eşyaya ilişkin genel ithalatın birim fiyatları 2017-2019 döneminde sırasıyla 2,66; 2,92; 2,72 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Kamboçya’dan soruşturma konusu eşya ithalatı birim fiyatları ise 2017-2019 döneminde sırasıyla 3,96; 4,23; 4,05 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(6) Kamboçya’dan ithalatın büyük bölümünün 55.08 GTP kapsamı eşya olduğu tespit edilmiştir. 2017-2019 dönemi itibarıyla GTP bazında Kamboçya’dan yapılan ithalat incelendiğinde 55.08 GTP altında tanımlı “sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın)” ithalatında önemli bir artış yaşandığı görülmektedir. 2017 ve 2018 yıllarında Kamboçya’dan ithalatın tamamının 55.08 GTP kapsamı eşya olduğu, 2019 yılında ise buna ilaveten 14 ton ve 45 bin ABD Doları değerinde 55.09 GTP kapsamı ithalat gerçekleştiği görülmektedir.

(7) 55.08 GTP kapsamı eşyanın toplam ithalatının 2017 yılında 50 milyon ABD Doları ve 10 bin ton seviyesinde gerçekleştiği; 2018-2019 yıllarında ise sırasıyla 45 milyon ABD Doları ve 10 bin ton seviyelerinde olduğu görülmektedir.

(8) 55.08 GTP kapsamı eşyanın 2017-2019 döneminde Kamboçya’dan ithalatının değer ve miktar bazında arttığı tespit edilmiştir. Anılan ithalat 2018 yılında bir önceki yıla göre "0 artarak 1,3 milyon ABD Dolarından 4,1 milyon ABD Dolarına; 2019 yılında ise bir önceki yıla göre 0 artarak 8,2 milyon ABD Dolarına yükselmiştir.

(9) Söz konusu eşya ithalatı miktar bazında 2018 yılında bir önceki yıla göre "3 oranında artarak 300 tondan 969 ton seviyesine; 2019 yılında ise bir önceki yıla göre 9 artarak 2 bin ton seviyesine yükselmiştir.

(10) Yıllar itibarıyla 55.08 GTP kapsamı eşyanın genel ithalatı yatay bir seyir izlemesine karşın Kamboçya’dan yapılan ithalatta bir artış seyri görülmektedir. 55.08 GTP kapsamı eşyada Kamboçya’dan gerçekleşen ithalatının toplam ithalat içindeki payı miktar bazında 2017-2019 döneminde sırasıyla %3, %9 ve olarak gerçekleşmiştir.

(11) 55.08 GTP kapsamı eşyaya ilişkin genel ithalatın birim fiyatları 2017-2019 döneminde sırasıyla 4,05; 4,36; 4,33 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(12) Kamboçya’dan 55.08 GTP kapsamı eşya ithalatı birim fiyatları ise 2017-2019 döneminde sırasıyla 3,96; 4,23; 4,06 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu birim fiyatların 55.08 GTP kapsamı genel ithalatın birim fiyatlarının bir miktar altında olduğu tespit edilmiştir.

(13) Kamboçya’nın soruşturma konusu eşyaya ilişkin dış ticaret verileri Trademap veri sisteminden elde edilen istatistiklerden incelenmiştir. Anılan ülkenin toplam soruşturma konusu eşya ithalatı 2017 yılında 221 milyon ABD Doları ve 36 bin ton, 2018 yılında 232 milyon ABD Doları ve 42 bin ton, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 140 milyon ABD Doları ve 23 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat içerisinde ÇHC’nin payının miktar bazında ilk sırada yer aldığı ve 2017-2019(1-6) döneminde sırasıyla �, � ve � seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

(14) 2017-2019(1-6) döneminde soruşturma konusu eşyada Kamboçya’nın toplam ihracatının değer ve miktar bazında 2017 yılında 361 bin ABD Doları ve 79 ton, 2018 yılında 2,3 milyon ABD Doları ve 545 ton, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 1,9 milyon ABD Doları ve 567 ton seviyesinde olduğu görülmektedir. Anılan ihracat içerisinde Türkiye’nin miktar bazında payı 2017 yılı itibarıyla iken 2018 ve 2019(1-6) dönemi için sırasıyla s ve ` seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı itibarıyla Türkiye söz konusu ihracatta ilk sırada yer almaktadır.

(15) Kamboçya’nın 55.08 GTP kapsamı toplam ithalatı 2017-2019(1-6) döneminde sırasıyla 9,4; 11,9; 9,7 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Kamboçya’nın ÇHC’den 55.08 GTP kapsamı ithalatının ise aynı dönemde sırasıyla 7,6; 10,7; 9,2 milyon ABD Doları olduğu görülmüştür. Kamboçya’nın 55.08 GTP kapsamı toplam ithalatı miktar bazında 2017-2019(1-6) döneminde sırasıyla 1,3; 1,6; 1,4 bin ton; ÇHC’den ithalatı ise aynı dönemde sırasıyla 1,1; 1,5; 1,4 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Anılan ülkenin 55.08 GTP kapsamında önemli miktarda ithalatının bulunduğu ve bu ithalatın büyük oranda ÇHC’den yapıldığı görülmektedir. 2017-2019(1-6) döneminde ÇHC’nin Kamboçya’nın toplam ithalatı içerisinde payı miktar bazında incelendiğinde söz konusu oranın sırasıyla �, � ve � seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

(16) Kamboçya’nın 55.08 GTP kapsamı toplam ihracatı 2017-2019(1-6) döneminde sırasıyla 1,3; 4,1; 5,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Anılan ülkenin Türkiye’ye 55.08 GTP’si kapsamı ihracatının ise aynı dönemde sırasıyla 1,2; 4; 5,4 milyon ABD Doları olduğu görülmektedir. Kamboçya’nın söz konusu GTP kapsamı toplam ihracatı miktar bazında 2017-2019(1-6) döneminde sırasıyla 362 ton, bin ton ve 1,3 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Anılan ülkenin Türkiye’ye ihracatı ise aynı dönemde sırasıyla 300 ton, 969 ton ve 1,3 bin ton seviyelerindedir. Kamboçya’nın söz konusu GTP kapsamında en fazla ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. Buna ilaveten, anılan ihracatın Kamboçya’nın toplam ihracatına oranı söz konusu dönemde artmış; bu oran miktar bazında 2017 yılında �, 2018 yılında � ve 2019(1-6) döneminde � olarak gerçekleşmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 7 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, Kamboçya menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) GTP’leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına ilişkin olarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 99 47, Faks: +90 312 204 87 65

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ve soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ve e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ve soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgi Portalı
Gümrük, ithalat ve ihracat işlemleri hakkındaki tüm teknik verileri, terimleri ve ölçülendirmeler hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz bir alandır.
Teslim Şekilleri (Incoterms)
Birçok farklı şekilde ürünlerin tedarik edilebildiğini ve size en uygun teslim şeklinin hangisi olduğu konusunda bilgileri bu alandan bulabilirsiniz.
Ödeme Şekilleri
Akreditifli Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme , Mal Mukabili Ödeme, Peşin Ödeme , Kabul Kredili Ödeme, Alıcı Firma Prefinansmanı, Özel Takas, Bağlı Muamele
İso Kalite Belgemiz
ISO 9001 kalite belgesi ile gümrük müşavirliği hizmetini dünya standartları çizgisinde yaptığımızı kanıtlanmıştır. Sizde sertifikamızı inceleyebilirsiniz.
Konteyner Ölçüleri
Getireceğiniz ürünü konteynerlarda hangi ölçüleri nasıl yapılması gerektiği konusunda ve getireceğiniz ürünü hangi konteynerın alacağını inceleyebilirsiniz.
İplik Çeviri
İplik çeviricisi ile kolaylıkla doğru sonuçlara ulaşabilir ve hesaplamalarınızda yanlışlık ve sürpriz sonuçlar çıkmadan sorunsuzca işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vedop Sorgulama
Gümrükte kapanmış ihracat beyannamelerinin Maliye Bakanlığının VEDOP Sisteminden beyanname numarasını yazarak durum sorgulaması yapabilirsiniz
Resmi Gazete
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete.
Bize Ulaşabileceğiniz Merkez,Bölge Müdürlükleri , Şubeler ve İrtibat Ofislerimizin İletişim Bilgileri
Bizlere telefon ve adreslerimizden anında ulaşım sağlayabilir ve sizlere nasıl yardımcı olacağımızı bizlere söyleyebilirsiniz.
İstanbul (Merkez)

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi No:3
İstanbul Vizyon Park  A1 Blok Kat:3 D: 32-33-36
Bahçelievler -İstanbul/Türkiye
Tel    : +90 (212) 603 35 35 Pbx
Fax   : +90 (212) 381 76 36
Gsm  : +90 (555) 989 79 89

info@seckingumruk.com.tr

İstanbul (Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü)

İnönü Mah. Alpkaya Cad. Ümit İş Merkezi No:49 D:7-8

Kayışdağı-Ataşehir/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel       : +90 (216) 456 77 09
Faks    : +90 (216) 456 77 09
Gsm    : +90 (545) 445 62 52 
erenkoy@seckingumruk.com.tr

İzmir (Şube)

1470 Sokak Alihan İş Merkezi
No:5 D:104 Alsancak / İZMİR
Tel       : +90 (232) 465 28 05
Faks    : +90 (232) 465 28 06
Gsm    : +90 (532) 261 19 38
izmir@seckingumruk.com.tr

Ankara (Şube)

Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak
No:8/3 Sögütözü / ANKARA
Tel       : +90 (312) 219 60 20
Faks    : +90 (312) 219 60 21
Gsm    : +90 (552) 423 70 92
ankara@seckingumruk.com.tr

Bursa (Şube)

Ata Mahallesi Gemsas Mevki
Eski Pazarlama Binası
No: 9 Gümrük Önü - Gemlik / Bursa
Tel       : +90 (224) 524 86 66
Faks    : +90 (224) 524 84 69
Gsm    : +90 (506) 418 35 36
gemlik@seckingumruk.com.tr

Mersin (Şube)

Camişerif Mahallesi 5208 Sokak
Bakkal Osman Onel İş Han K:1/2
Akdeniz / Mersin
Tel       : +90 (324) 237 45 46
Faks    : +90 (324) 237 45 47
Gsm    : +90 (553) 294 67 23
mersin@seckingumruk.com.tr

Tekirdağ (Şube)

100. Yıl Mahallesi Sedat Sokak
Sedef Konağı Sitesi
No: 26/A Tekirdağ
Tel       : +90 (282) 262 97 09
Faks    : +90 (282) 263 64 97
Gsm    : +90 (553) 357 76 63
tekirdag@seckingumruk.com.tr

İskenderun (Şube)

Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad. No:44 K:11 D:53
İskenderun /Hatay/TÜRKİYE
Tel       : +90 (326) 755 22 35 Pbx
Faks    : +90 (326) 755 22 36
iskenderun1@seckingumruk.com.tr
 

Dilovası Gümrük & Gebze Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Yeni Yıldız Mah. 607.Sokak NO : 6 DAİRE :3
Dilovası / KOCAELİ /TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 96
E-Mail : dilovasi@seckingumruk.com.tr

Derince Gümrük & Körfez Petro Kimya Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Mimar Sinan Mah.Eşref Bitlis Cad.Huzur İş Merkezi 
No:365/20 Körfez /KOCAELİ/TÜRKİYE
Tel : +90(262) 528 20 21
Fax : +90(262) 528 20 21
Gsm : +90 (555) 976 02 74
E-Mail : derince@seckingumruk.com.tr

Muratbey Gümrük / Çatalca / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Muratbey Mahallesi Güzide Sokak No:20 
Ofis No: Eksi 1 B/09 Çatalca /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel / Fax : +90 (212) 678 23 24
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E-Mail : halkali@seckingumruk.com.tr

Ambarlı Limanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Gümrük binası Ambarlı Liman İşletmeleri Tesisleri(ALTAŞ)
K:3 No: 318 Yakuplu/ B.ÇEKMECE /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 875 31 40
Fax : +90 (212) 875 31 40
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E Mail : ambarli@seckingumruk.com.tr

Atatürk Havalimanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Yeşilköy Mah.Havalimanı Cad.No:5/1 Ofis No:F/6
Bakırköy/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 465 37 62
Fax : +90 (212) 465 66 48
Gsm : +90 (554) 386 30 14
E-Mail : info@seckingumruk.com.tr

Haydarpaşa Gümrük /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Haydarpaşa Ofis Gümrük Önü
Haydarpaşa /İSTANBUL/TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Sabiha Gökçen Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası
Gümrük Önü Pendik /İSTANBUL/TR
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi / Çorlu / Tekirdağ (İrtibat Ofisi)

Avrupa Serbest Bölgesi Kantin Binası BO :5
Çorlu/TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
Tel : +90 (282) 691 11 96
Fax : +90 (282) 691 11 96
Gsm : +90 (554) 702 24 00
E-Mail : asb@seckingumruk.com.tr ; seckinasb@gmail.com

İstanbul Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

 

İstanbul Havalimanı Tayakadın Mahallesi

Nuri Demirağ Caddesi Hava Kargo Acentalar

Binası No: 33 İç Kapı No:229

Arnavutköy /İstanbul / TÜRKİYE

Gsm    : +90 (555) 386 30 14

e-mail :  info@seckingumruk.com.tr