Güncel Mevzuatlar  >

Seçkin Gümrük 2020/074 Mevzuat Sirküler

Seçkin Gümrük 2020/074 Mevzuat Sirküler İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485) R.G. 05.05.2020 Say: 31118

 

 

Seçkin Müşterilerimiz

Aşağıdaki 18/04/2020 de yayınlanan İthalat Rejimi Ek kararına göre; İlave Gümrük  vergisi uygulanacak ürünlere, 18/04/2020 tarih öncesi taşıma belgesi düzenlenmiş olanlara muafiyet uygulaması mevcut değildi bugün çıkan karara istinaden listede ilgili tarihten sonra 30 gün içinde Beyanname tescil edilmesi durumunda ek vergi ödenmeyecektir

Ayrıca ilgili tarihten önce yola çıkmış işlemine başlanıp vergisi ödenmiş eşyalar için ödenen vergiler iade alınabilecek

 

http://www.kolaytoplumail.com/upload/ckfinder/5184/files/20200505-10 ithalat -rejimi- kararina- ek- kararda -degisiklik- yapilmasi -hakkinda- karar (Karar Sayısı. 2485)(1).pdf

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200505-10.pdf

 

 

 

ilgili Karar

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2424) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2424

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın  yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

17 Nisan 2020

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

(2) Bu Kararın Ek-l’inde yer alan tablo; 1/10/2020 tarihinden itibaren, Ek-2’sinde yer alan tablo ise; bu Kararın yayımı tarihinden 30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanacak olan ilave gümrük vergilerini göstermektedir.

(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(4) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

G.T.İ.P.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

3506.91.10.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3506.91.90.10.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3506.91.90.90.11

0

0

0

0

10

10

10

10

3506.91.90.90.12

0

0

0

0

10

10

10

10

3506.91.90.90.13

0

0

0

0

10

10

10

10

3506.91.90.90.19

0

0

0

0

10

10

10

10

3506.99.00.10.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3506.99.00.90.11

0

0

0

0

10

10

10

10

3506.99.00.90.19

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.10.23.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.10.24.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.10.25.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.10.28.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.10.40.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.10.81.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.10.89.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.20.21.00.11

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.20.21.00.19

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.20.29.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.20.80.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.30.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.43.10.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.43.90.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.49.10.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.49.90.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.51.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.59.10.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.59.90.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.61.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.62.12.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.62.19.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.62.90.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.63.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.69.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.71.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.73.10.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.73.80.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.79.10.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.79.90.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.91.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.92.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.93.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.94.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.99.21.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.99.28.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.99.52.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.99.53.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.99.59.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.99.90.10.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3920.99.90.90.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.11.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.12.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.13.10.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.13.90.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.14.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.19.00.10.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.19.00.90.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.10.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.30.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.41.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.43.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.49.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.55.00.11

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.55.00.12

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.55.00.19

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.60.00.11

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.60.00.12

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.60.00.13

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.60.00.19

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.90.10.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3921.90.90.90.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3926.30.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3926.90.50.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3926.90.97.10.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3926.90.97.20.00

0

0

0

0

10

10

10

10

3926.90.97.90.11

0

0

0

0

10

10

10

10

3926.90.97.90.12

0

0

0

0

10

10

10

10

3926.90.97.90.14

0

0

0

0

10

10

10

10

3926.90.97.90.15

0

0

0

0

10

10

10

10

3926.90.97.90.16

0

0

0

0

10

10

10

10

3926.90.97.90.17

0

0

0

0

10

10

10

10

3926.90.97.90.18

0

0

0

0

10

10

10

10

4007.00.00.10.00

0

0

0

0

8

8

8

8

4007.00.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

7318.11.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.12.10.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.12.90.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.13.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.14.10.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.14.91.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.14.99.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.20.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.35.00.11

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.35.00.12

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.42.00.11

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.42.00.12

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.48.00.11

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.48.00.12

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.52.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.58.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.62.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.68.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.75.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.82.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.88.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.95.00.11

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.15.95.00.12

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.16.31.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.16.39.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.16.40.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.16.60.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.16.92.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.16.99.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.19.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.21.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.22.00.00.00

0

0

0

0

10

10

10

10

7318.23.00.00.00

0

0

0

Bilgi Portalı
Gümrük, ithalat ve ihracat işlemleri hakkındaki tüm teknik verileri, terimleri ve ölçülendirmeler hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz bir alandır.
Teslim Şekilleri (Incoterms)
Birçok farklı şekilde ürünlerin tedarik edilebildiğini ve size en uygun teslim şeklinin hangisi olduğu konusunda bilgileri bu alandan bulabilirsiniz.
Ödeme Şekilleri
Akreditifli Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme , Mal Mukabili Ödeme, Peşin Ödeme , Kabul Kredili Ödeme, Alıcı Firma Prefinansmanı, Özel Takas, Bağlı Muamele
İso Kalite Belgemiz
ISO 9001 kalite belgesi ile gümrük müşavirliği hizmetini dünya standartları çizgisinde yaptığımızı kanıtlanmıştır. Sizde sertifikamızı inceleyebilirsiniz.
Konteyner Ölçüleri
Getireceğiniz ürünü konteynerlarda hangi ölçüleri nasıl yapılması gerektiği konusunda ve getireceğiniz ürünü hangi konteynerın alacağını inceleyebilirsiniz.
İplik Çeviri
İplik çeviricisi ile kolaylıkla doğru sonuçlara ulaşabilir ve hesaplamalarınızda yanlışlık ve sürpriz sonuçlar çıkmadan sorunsuzca işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vedop Sorgulama
Gümrükte kapanmış ihracat beyannamelerinin Maliye Bakanlığının VEDOP Sisteminden beyanname numarasını yazarak durum sorgulaması yapabilirsiniz
Resmi Gazete
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete.
Bize Ulaşabileceğiniz Merkez,Bölge Müdürlükleri , Şubeler ve İrtibat Ofislerimizin İletişim Bilgileri
Bizlere telefon ve adreslerimizden anında ulaşım sağlayabilir ve sizlere nasıl yardımcı olacağımızı bizlere söyleyebilirsiniz.
İstanbul (Merkez)

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi No:3
İstanbul Vizyon Park  A1 Blok Kat:3 D: 32-33-36
Bahçelievler -İstanbul/Türkiye
Tel    : +90 (212) 603 35 35 Pbx
Fax   : +90 (212) 381 76 36
Gsm  : +90 (555) 989 79 89

info@seckingumruk.com.tr

İstanbul (Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü)

İnönü Mah. Alpkaya Cad. Ümit İş Merkezi No:49 D:7-8

Kayışdağı-Ataşehir/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel       : +90 (216) 456 77 09
Faks    : +90 (216) 456 77 09
Gsm    : +90 (545) 445 62 52 
erenkoy@seckingumruk.com.tr

İzmir (Şube)

1470 Sokak Alihan İş Merkezi
No:5 D:104 Alsancak / İZMİR
Tel       : +90 (232) 465 28 05
Faks    : +90 (232) 465 28 06
Gsm    : +90 (532) 261 19 38
izmir@seckingumruk.com.tr

Ankara (Şube)

Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak
No:8/3 Sögütözü / ANKARA
Tel       : +90 (312) 219 60 20
Faks    : +90 (312) 219 60 21
Gsm    : +90 (552) 423 70 92
ankara@seckingumruk.com.tr

Bursa (Şube)

Ata Mahallesi Gemsas Mevki
Eski Pazarlama Binası
No: 9 Gümrük Önü - Gemlik / Bursa
Tel       : +90 (224) 524 86 66
Faks    : +90 (224) 524 84 69
Gsm    : +90 (506) 418 35 36
gemlik@seckingumruk.com.tr

Mersin (Şube)

Camişerif Mahallesi 5208 Sokak
Bakkal Osman Onel İş Han K:1/2
Akdeniz / Mersin
Tel       : +90 (324) 237 45 46
Faks    : +90 (324) 237 45 47
Gsm    : +90 (553) 294 67 23
mersin@seckingumruk.com.tr

Tekirdağ (Şube)

100. Yıl Mahallesi Sedat Sokak
Sedef Konağı Sitesi
No: 26/A Tekirdağ
Tel       : +90 (282) 262 97 09
Faks    : +90 (282) 263 64 97
Gsm    : +90 (553) 357 76 63
tekirdag@seckingumruk.com.tr

İskenderun (Şube)

Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad. No:44 K:11 D:53
İskenderun /Hatay/TÜRKİYE
Tel       : +90 (326) 755 22 35 Pbx
Faks    : +90 (326) 755 22 36
iskenderun1@seckingumruk.com.tr
 

Dilovası Gümrük & Gebze Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Yeni Yıldız Mah. 607.Sokak NO : 6 DAİRE :3
Dilovası / KOCAELİ /TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 96
E-Mail : dilovasi@seckingumruk.com.tr

Derince Gümrük & Körfez Petro Kimya Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Mimar Sinan Mah.Eşref Bitlis Cad.Huzur İş Merkezi 
No:365/20 Körfez /KOCAELİ/TÜRKİYE
Tel : +90(262) 528 20 21
Fax : +90(262) 528 20 21
Gsm : +90 (555) 976 02 74
E-Mail : derince@seckingumruk.com.tr

Muratbey Gümrük / Çatalca / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Muratbey Mahallesi Güzide Sokak No:20 
Ofis No: Eksi 1 B/09 Çatalca /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel / Fax : +90 (212) 678 23 24
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E-Mail : halkali@seckingumruk.com.tr

Ambarlı Limanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Gümrük binası Ambarlı Liman İşletmeleri Tesisleri(ALTAŞ)
K:3 No: 318 Yakuplu/ B.ÇEKMECE /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 875 31 40
Fax : +90 (212) 875 31 40
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E Mail : ambarli@seckingumruk.com.tr

Atatürk Havalimanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Yeşilköy Mah.Havalimanı Cad.No:5/1 Ofis No:F/6
Bakırköy/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 465 37 62
Fax : +90 (212) 465 66 48
Gsm : +90 (554) 386 30 14
E-Mail : info@seckingumruk.com.tr

Haydarpaşa Gümrük /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Haydarpaşa Ofis Gümrük Önü
Haydarpaşa /İSTANBUL/TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Sabiha Gökçen Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası
Gümrük Önü Pendik /İSTANBUL/TR
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi / Çorlu / Tekirdağ (İrtibat Ofisi)

Avrupa Serbest Bölgesi Kantin Binası BO :5
Çorlu/TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
Tel : +90 (282) 691 11 96
Fax : +90 (282) 691 11 96
Gsm : +90 (554) 702 24 00
E-Mail : asb@seckingumruk.com.tr ; seckinasb@gmail.com

İstanbul Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

 

İstanbul Havalimanı Tayakadın Mahallesi

Nuri Demirağ Caddesi Hava Kargo Acentalar

Binası No: 33 İç Kapı No:229

Arnavutköy /İstanbul / TÜRKİYE

Gsm    : +90 (555) 386 30 14

e-mail :  info@seckingumruk.com.tr