Güncel Mevzuatlar  >

Seçkin Gümrük 2020/153 Mevzuat Sirküler

Seçkin Gümrük 2020/153 Mevzuat Sirküler Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20) R.G.13.10.2020 Sayı: 31273

 

 

Seçkin Müşterilerimiz

 

Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.(Yürürlük Tarihi: 12.11.2020)

 

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20) (13.10.2020 t. 31273 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İthal Şahadetnamesinin veya Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanması için İthalatçı tarafından yapılan başvuruyu,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) G.T.İ.P : Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İthal Şahadetnamesi: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıdan talep edilen belgeyi,

e) Nihai Kullanım Sertifikası: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıya verilen/gönderilen ve Ticaret Bakanlığınca onaylanması talep edilen belgeyi,

f) Tesellüm Teyidi Vesikası: İthal Şahadetnamesi kapsamında ithalatın gerçekleştiğini gösteren onaylı belgeyi,

ifade eder.

İthal Şahadetnamesi

MADDE 4 – (1) İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından, ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi Genel Müdürlük onayına tabidir.

(2) İthal Şahadetnamesinin geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı (6) aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan İthal Şahadetnamelerinin geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz.

(3) Tesellüm Teyidi Vesikasının alınmasında İthal Şahadetnamesinin geçerlilik süresi dikkate alınmaz.

Nihai Kullanım Sertifikası

MADDE 5 – (1) İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ithalatçıdan talep edilen Nihai Kullanım Sertifikası Genel Müdürlük onayına tabidir. Son kullanıcının ithalatçıdan farklı olması durumunda, sertifikada her ikisinin de bilgileri yer alır ve müteselsilen sorumludurlar.

(2) Nihai Kullanım Sertifikasının geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı (6) aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan Nihai Kullanım Sertifikalarının geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Başvurular e-devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri”nden ulaşılan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığı içinde yer alan “İthalat Belge İşlemleri”nden elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) İthal Şahadetnamesinin onaylanması için başvurular, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri”nde bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak TPS-1082-İthal Şahadetnamesi, Karar/Tebliğ olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır. Başvuruya, İthal Şahadetnamesinin Onayına İlişkin Taahhütlü Başvuru Formu (Ek-1), Onaylanacak İthal Şahadetnamesi (Ek-3), Fatura örneği veya Proforma Faturanın elektronik (pdf) halleri eklenir.

(4) Nihai Kullanım Sertifikanın onaylanması için başvurular, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri”nde bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak TPS-1083-Nihai Kullanım Sertifikası, Karar/Tebliğ olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır. Başvuruya, Nihai kullanım Sertifikasına ilişkin Taahhütlü Başvuru Formu (Ek-2), Nihai Kullanım Sertifikası ve Türkçe çevirisi, Fatura örneği veya Proforma Faturanın elekronik (pdf) halleri eklenir. Nihai Kullanıcı ithalatçı firmadan farklı ise, onun da imza ve kaşesi başvuru formunda ayrıca aranır.

(5) Başvurunun eksik ve tutarsız bilgi ve belge içermesi halinde, Bakanlıkça başvuru sahibine eksikleri tamamlaması ve açıklama için beş (5) gün ek süre verilir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Onaya ilişkin işlemler ve bildirim

MADDE 7 – (1) Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, İthal Şahadetnameleri ve Nihai Kullanım Sertifikaları onaylanır.

(2) Gerek görülmesi halinde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş istenebilir. Ayrıca firmalardan da gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

(3) İthal Şahadetnamesi ile Nihai Kullanım Sertifikası onay işlemi Genel Müdürlükçe elektronik olarak yapılır ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Onaylanan belgeler başvuru sahibine ayrıca İthal Şahadetnamesi 3 nüsha, Nihai Kullanım Sertifikası 2 nüsha halinde fiziki belge olarak da iletilir. Onaylanan belgelerin ihracat izinlerinin alınması amacıyla malın ihracatçısına gönderilmesi başvuru sahibi tarafından yapılır.

(4) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası ithalatçı talebine istinaden düzenlenen ve ilgili ülkelerden ihraç izni alınmasına mesnet teşkil eden belgeler olduğu için, belgelerin kontrolü gümrük idaresinin sorumluluğunda değildir.

(5) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İthal Şahadetnamesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) işgünü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.

(6) İthalatın gerçekleşmesini müteakip Tesellüm Teyidi Vesikası talep eden ithalatçılar, ithalatlarına ait Gümrük Giriş Beyannamesi, İthal Şahadetnamesi, “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” ile ithalatın gerçekleştiği gümrük idaresine başvurur. Gümrük İdaresi ilgili İthal Şahadetnamesi’ne atıfta bulunularak, Tesellüm Teyidi Vesikasını düzenler ve bu Belgeyi mühürleyip imzalamak suretiyle ithalatçıya tevdi eder. İhracatçıya ve/veya ihracatçı ülkenin ilgili makamına/makamlarına bilgi verilmek kaydıyla Tesellüm Teyidi Vesikası düşümlü olarak da alınabilir. Vesikanın düşümlü olması halinde, her gümrük idaresi sadece kendi idaresinden yapılan ithalata ilişkin Tesellüm Teyidi Vesikası düzenler.

(7) Tesellüm Teyidi Vesikası ithalatçı tarafından ihracatçı vasıtasıyla ihracatçı ülkenin ilgili makamına/makamlarına ulaştırılır.

Serbest Bölgelerden Türkiye’ye ithalat

MADDE 8 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının tatbikatı bakımından, Serbest Bölgelerden Türkiye’ye yapılacak ithalatta da yukarıda belirtilen Tebliğ hükümleri geçerlidir.

Üçüncü ülkeye sevkiyat

MADDE 9 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu malların üçüncü bir ülkeye sevk edilmek istenmesi durumunda, ithalatçı tarafından ihracatçı ülke/ihracatçıdan İzin Yazısı/İzin Belgesi temin edilmesi ve bu Yazının/Belgenin Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Bakanlıkça, daha önce ilgili firmaca verilen Taahhütname ve ilgili diğer belgeler üzerinden gerekli kayıtlar düşülmek suretiyle firma talebi Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

Diğer hususlar

MADDE 10 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu mallarla ilgili olarak, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilerek fiziksel veya elektronik olarak ithalat aşamasında ilgili Gümrük idarelerine ibraz edilmesi gereklidir.

(2) İthal Şahadetnamesi ve Tesellüm Teyidi Vesikası ile Nihai Kullanım Sertifikası ihracatçı ülke makamları tarafından ihracatçı firmadan istenen ihraç izni verilmesine mesnet teşkil eden belgeler olması nedeniyle, bu belgeler ithalatta izin belgesi yerine geçmez. Gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesine mesnet teşkil etmez. Ülkemizde kontrolden dolayı doğabilecek olaylara ve maddenin kullanımı sonucu oluşabilecek olumsuz durumlara hukuki mesnet oluşturmaz.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 11 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 12 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

 

Bilgi Portalı
Gümrük, ithalat ve ihracat işlemleri hakkındaki tüm teknik verileri, terimleri ve ölçülendirmeler hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz bir alandır.
Teslim Şekilleri (Incoterms)
Birçok farklı şekilde ürünlerin tedarik edilebildiğini ve size en uygun teslim şeklinin hangisi olduğu konusunda bilgileri bu alandan bulabilirsiniz.
Ödeme Şekilleri
Akreditifli Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme , Mal Mukabili Ödeme, Peşin Ödeme , Kabul Kredili Ödeme, Alıcı Firma Prefinansmanı, Özel Takas, Bağlı Muamele
İso Kalite Belgemiz
ISO 9001 kalite belgesi ile gümrük müşavirliği hizmetini dünya standartları çizgisinde yaptığımızı kanıtlanmıştır. Sizde sertifikamızı inceleyebilirsiniz.
Konteyner Ölçüleri
Getireceğiniz ürünü konteynerlarda hangi ölçüleri nasıl yapılması gerektiği konusunda ve getireceğiniz ürünü hangi konteynerın alacağını inceleyebilirsiniz.
İplik Çeviri
İplik çeviricisi ile kolaylıkla doğru sonuçlara ulaşabilir ve hesaplamalarınızda yanlışlık ve sürpriz sonuçlar çıkmadan sorunsuzca işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vedop Sorgulama
Gümrükte kapanmış ihracat beyannamelerinin Maliye Bakanlığının VEDOP Sisteminden beyanname numarasını yazarak durum sorgulaması yapabilirsiniz
Resmi Gazete
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete.
Bize Ulaşabileceğiniz Merkez,Bölge Müdürlükleri , Şubeler ve İrtibat Ofislerimizin İletişim Bilgileri
Bizlere telefon ve adreslerimizden anında ulaşım sağlayabilir ve sizlere nasıl yardımcı olacağımızı bizlere söyleyebilirsiniz.
İstanbul (Merkez)

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi No:3
İstanbul Vizyon Park  A1 Blok Kat:3 D: 32-33-36
Bahçelievler -İstanbul/Türkiye
Tel    : +90 (212) 603 35 35 Pbx
Fax   : +90 (212) 381 76 36
Gsm  : +90 (555) 989 79 89

info@seckingumruk.com.tr

İstanbul (Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü)

İnönü Mah. Alpkaya Cad. Ümit İş Merkezi No:49 D:7-8

Kayışdağı-Ataşehir/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel       : +90 (216) 456 77 09
Faks    : +90 (216) 456 77 09
Gsm    : +90 (545) 445 62 52 
erenkoy@seckingumruk.com.tr

İzmir (Şube)

1470 Sokak Alihan İş Merkezi
No:5 D:104 Alsancak / İZMİR
Tel       : +90 (232) 465 28 05
Faks    : +90 (232) 465 28 06
Gsm    : +90 (532) 261 19 38
izmir@seckingumruk.com.tr

Ankara (Şube)

Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak
No:8/3 Sögütözü / ANKARA
Tel       : +90 (312) 219 60 20
Faks    : +90 (312) 219 60 21
Gsm    : +90 (552) 423 70 92
ankara@seckingumruk.com.tr

Bursa (Şube)

Ata Mahallesi Gemsas Mevki
Eski Pazarlama Binası
No: 9 Gümrük Önü - Gemlik / Bursa
Tel       : +90 (224) 524 86 66
Faks    : +90 (224) 524 84 69
Gsm    : +90 (506) 418 35 36
gemlik@seckingumruk.com.tr

Mersin (Şube)

Camişerif Mahallesi 5208 Sokak
Bakkal Osman Onel İş Han K:1/2
Akdeniz / Mersin
Tel       : +90 (324) 237 45 46
Faks    : +90 (324) 237 45 47
Gsm    : +90 (553) 294 67 23
mersin@seckingumruk.com.tr

Tekirdağ (Şube)

100. Yıl Mahallesi Sedat Sokak
Sedef Konağı Sitesi
No: 26/A Tekirdağ
Tel       : +90 (282) 262 97 09
Faks    : +90 (282) 263 64 97
Gsm    : +90 (553) 357 76 63
tekirdag@seckingumruk.com.tr

İskenderun (Şube)

Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad. No:44 K:11 D:53
İskenderun /Hatay/TÜRKİYE
Tel       : +90 (326) 755 22 35 Pbx
Faks    : +90 (326) 755 22 36
iskenderun1@seckingumruk.com.tr
 

Dilovası Gümrük & Gebze Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Yeni Yıldız Mah. 607.Sokak NO : 6 DAİRE :3
Dilovası / KOCAELİ /TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 96
E-Mail : dilovasi@seckingumruk.com.tr

Derince Gümrük & Körfez Petro Kimya Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Mimar Sinan Mah.Eşref Bitlis Cad.Huzur İş Merkezi 
No:365/20 Körfez /KOCAELİ/TÜRKİYE
Tel : +90(262) 528 20 21
Fax : +90(262) 528 20 21
Gsm : +90 (555) 976 02 74
E-Mail : derince@seckingumruk.com.tr

Muratbey Gümrük / Çatalca / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Muratbey Mahallesi Güzide Sokak No:20 
Ofis No: Eksi 1 B/09 Çatalca /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel / Fax : +90 (212) 678 23 24
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E-Mail : halkali@seckingumruk.com.tr

Ambarlı Limanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Gümrük binası Ambarlı Liman İşletmeleri Tesisleri(ALTAŞ)
K:3 No: 318 Yakuplu/ B.ÇEKMECE /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 875 31 40
Fax : +90 (212) 875 31 40
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E Mail : ambarli@seckingumruk.com.tr

Atatürk Havalimanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Yeşilköy Mah.Havalimanı Cad.No:5/1 Ofis No:F/6
Bakırköy/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 465 37 62
Fax : +90 (212) 465 66 48
Gsm : +90 (554) 386 30 14
E-Mail : info@seckingumruk.com.tr

Haydarpaşa Gümrük /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Haydarpaşa Ofis Gümrük Önü
Haydarpaşa /İSTANBUL/TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Sabiha Gökçen Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası
Gümrük Önü Pendik /İSTANBUL/TR
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi / Çorlu / Tekirdağ (İrtibat Ofisi)

Avrupa Serbest Bölgesi Kantin Binası BO :5
Çorlu/TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
Tel : +90 (282) 691 11 96
Fax : +90 (282) 691 11 96
Gsm : +90 (554) 702 24 00
E-Mail : asb@seckingumruk.com.tr ; seckinasb@gmail.com

İstanbul Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

 

İstanbul Havalimanı Tayakadın Mahallesi

Nuri Demirağ Caddesi Hava Kargo Acentalar

Binası No: 33 İç Kapı No:229

Arnavutköy /İstanbul / TÜRKİYE

Gsm    : +90 (555) 386 30 14

e-mail :  info@seckingumruk.com.tr