Güncel Mevzuatlar  >

Seçkin Gümrük 2020/154 Mevzuat Sirküler

Seçkin Gümrük 2020/154 Mevzuat Sirküler Conta Tarife sınıflandırmaları

 

 

Seçkin  Müşterilerimiz

Contalara  verilen bağlayıcı tarife bilgilerinde düzeltmeye gidilmiştir

Buna istinaden contaların sınıflandırması aşağıdaki gibi olacaktır

Yeşil ile işaretli kısım 8484 sınıflandırması içindir

Sarı kısım yeni sınıflandırılacak yerlerdir

 

 

 

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 25.08.2020 tarihli ve 56781453 sayılı yazısı (Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı Eşyanın Sınıflandırılması)

İlgili olarak bakınız:

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :17474625-162.01
Konu : Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı
            Eşyanın Sınıflandırılması
 

25.08.2020 / 56781453
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Orta Akdeniz GDTBM'nin 04.08.2020 tarihli ve 56309470 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sızdırmaz conta ticari ismiyle tanımlanan eşya için Bağlayıcı Tarife Bilgisi talebinde bulunulduğu, Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 29.07.2020 tarih 56264397 sayılı yazısı ekinde alınan rapor ile söz konusu eşyanın 8484.10.00.00.19 GTİP'de sınıflandırılması gerektiği belirtilmiş olmakla birlikte benzer eşyanın TR340000170282 referans nolu BTB ile 7318.22.00.00.00 GTİP'inde sınıflandırılmış olması nedeniyle eşyanın GTİP tespitinde tereddüt yaşandığı belirtilerek konunun Genel Müdürlüğümüzce incelenmesi istenilmiştir.

TGTC 8484.10 tarife alt pozisyonunda “Diğer maddelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar” yer almakta olup bu pozisyona ait açıklama notları (A) bölümünde : “Aşağıdakilerden oluşurlar:

(i) Amyant çekirdeği(veya bazen keçe, karton veya diğer metalik olmayan maddeler) iki metal levha arasına sıkıştırılmıştır.

veya;

(ii) Şekil vermek için kesilmiş ve contanın içindeki herhangi bir deliğin kenarlarının dışı boyunca ve çevresine metal levha tutturulan amyant veya diğer metalik maddeler veya;

(iii) Üst üste konulmuş ince metal yaprakların veya tabakaların (aynı metaller veya benzeri olmayan metallerden) basınç altında birleştirilmesinden oluşanlar.

Bunlar, esas itibariyle belirli motor, pompa, vb. için veya bazı belirli boruları birleştirmede kullanılırlar…

…Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

(a) Metal levha veya folyo içerenler dışındaki contalar ve benzerleri, (B) bendinde yazılı şartlar dahilinde gelmemiş olmak kaydıyla, mamul bulundukları maddenin rejimine tabidir.”

hükümleri bulunmaktadır.

Açıklamalardan görüleceği üzere bir contanın 8484.10 alt pozisyonunda yer alabilmesi için gerek kullanım alanı itibariyle gerek özellik olarak yukarıda sayılan alternatiflerden birini sağlaması gerekmekte olup her metal bileşeni olan contanın 84.84 pozisyonunda yer alması gibi bir kural bulunmamaktadır.

Buna göre belirli bir şekilde kesilmiş; örneğin bir yüzü metal bir yüzü kauçuk, dışı metal halka-içi kauçuk halka, içi metal halka-dışı kauçuk halka vb. bir conta 4016.93 tarife alt pozisyonunda yer alırken (örnek: DE9361/15-1, DE6119/15-1, DE1681/15-1, DEBTI24322/18-1, DE334/15-1, CZ21-0404-2010) dışı boyunca ve çevresine metal levha tutturulan, diğer bir ifadeyle contanın dış kenarı ve delik kısmın/kısımlarının etrafının metal kaplı olduğu tipte contalar 8484.10 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.(örnek: DEBTI4899/19-1) Söz konusu ürünlerde sızdırmazlık sağlayan bileşen kauçuk olduğundan eşya esas olarak 40. Fasılda yer almakta, 73.18 pozisyonunda rondela olarak sınıflandırılmamaktadır.

Bu itibarla Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılan BTB başvurusu konusu bir yüzü metal plaka ile kaplı EPDM kauçuktan conta türü eşyanın yukarıda bahsi geçen hususlar çerçevesinde 4016.93 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce düzenlenen TR340000170282, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce düzenlenen TR160000140005-6-8-9 referans nolu BTB’lerin de gözden geçirilerek gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Ayrıca Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No:14) onüçüncü maddesinin 4. fıkrası "Yetkilendirilmiş Bölge Müdürlükleri, BTB konusu eşyanın sınıflandırılmasında tereddüt ettikleri hususlar hakkında istişarede bulunabilirler." hükmünü amirdir. Bu itibarla söz konusu durumda konunun öncelikle Mersin GDTBM'nce İstanbul GDTBM'ne aktarılmasında yasal bir engel bulunmamakta olup tereddütlerin giderilememesi halinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

 

 

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 11.09.2020 tarihli ve 57292098 sayılı yazısı (TR160000140005-6-8-9 Referans Nolu BTB İptali Hk)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 55360341-162.01
Konu : TR160000140005-6-8-9 Referans
             Nolu BTB İptali Hk

11.09.2020 / 57292098
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 25.08.2020 tarihli ve E-17474625-162.01-00056781453 sayılı yazıları.

İlgide kayıtlı yazıları konusu; Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen TR160000140005-6-8-9 referans nolu Bağlayıcı Tarife Bilgilerinin (BTB)’lerin yazılarında bahsi geçen ifadeler çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağının bildirilmesine müteakip, 01.09.2020 tarihli ve 57033717 sayılı yazımız ile söz konusu firmadan bahsi geçen BTB konusu eşya numuneleri istenilmiştir. Buna istinaden, firmadan alınan 08.09.2020 tarihli ve 57225735 kayıt sayılı dilekçe eki numunelerin Bölge Müdürülüğümüzce incelenmesi neticesinde düzenlenen ve bir örneği ilişikte sunulan müzekkerede;

Sızdırmazlık Contası ticari tanımlı TR160000140005 Referans numaralı eşyanın -eski GTİP 8484.10.00.00.19- sızdırmazlığı sağlayan bileşen kauçuk olduğundan 4016.93.00.22.00 GTİP,

Krank Mili Contası TR 160000140006 Referans numaralı eşyanın -eski GTİP 8484.20.00.00.00- içi metal halka dışı kauçuk halka olduğunda 4016.93.00.22.00 GTİP,

Döner Kasnak Contası ticari tanımlı TR160000140008 Referans numaralı eşyanın -eski GTİP 8484.10.00.00.19- içi metal halka-içi kauçuk halka olduğundan 4016.93.00.22.00 GTİP,

Rulman Contası ticari tanımlı TR16000140009 referans numaralı eşyanın -eski GTİP 8484.10.00.00.19- ise içi metal halka dışı kauçuk halka bir conta olduğundan 4016.93.00.22.00 GTİP’inde yer aldığına karar verilmiştir.

Buna itibarla, söz konusu BTB'lerde tespit edilen GTİP değişikliği nedeniyle, 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14) 18. Maddesi 1. Fıkrası hükmü uyarınca TR160000140005-6-8-9 referans nolu BTB'lerin sistem üzerinden iptal edildiği ile Gümrük Kanunun 9 Maddesi 5. Fıkrası uyarınca firmaya gerekli bilgilendirmenin yapıldığı hususlarını;

Bilgilerinize arz ederim.

Hüseyin ŞANVERDİ
Bölge Müdürü

EK: 1 Adet Müzekkere Örneği

 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Detayı (Resim : TR160000140005)

G.T.İ.P

:

8484.10.00.00.19

Resim No

:

TR160000140005

Yürürlük

:

Bu bağlayıcı tarife bilgisi yürürlükte değildir. (Hatalı sınıflandırma nedeni ile 10.09.2020 tarihinde iptal edilmiştir.)

Açıklama

:

BS0062 kodlu Sızdırmazlık Contası ticari tanımlı kauçuk ve metalin birleşiminden oluşmuş eşyadır.

Gerekçe

:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve XVI. Bölüm ve 8484 Pozisyon ve 8484.10. Alt Pozisyon Notları

Resim

:

 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Detayı (Resim : TR160000140006)

G.T.İ.P

:

8484.20.00.00.00

Resim No

:

TR160000140006

Yürürlük

:

Bu bağlayıcı tarife bilgisi yürürlükte değildir. (Hatalı sınıflandırma nedeni ile 10.09.2020 tarihinde iptal edilmiştir.)

Açıklama

:

BS0042 kodlu Krank Mili Contası ticari tanımlı kauçuk ve metalin birleşiminden oluşmuş eşyadır.

Gerekçe

:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve XVI. Bölüm ve 8484 Pozisyon ve 8484.20. Alt Pozisyon Notları

Resim

:

 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Detayı (Resim : TR160000140008)

G.T.İ.P

:

8484.10.00.00.19

Resim No

:

TR160000140008

Yürürlük

:

Bu bağlayıcı tarife bilgisi yürürlükte değildir. (Hatalı sınıflandırma nedeni ile 10.09.2020 tarihinde iptal edilmiştir.)

Açıklama

:

RC0376 kodlu Döner Kasnak Contası ticari tanımlı kauçuk ve metalin birleşiminden oluşmuş eşyadır.

Gerekçe

:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve XVI. Bölüm ve 8484 Pozisyon ve 8484.10. Alt Pozisyon Notları

Resim

:

https://substatic.mevzuat.net/BTB/thumb/tn_TR160000140008.jpg

 

 


×

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Detayı (Resim : TR160000140009)

G.T.İ.P

:

8484.10.00.00.19

Resim No

:

TR160000140009

Yürürlük

:

Bu bağlayıcı tarife bilgisi yürürlükte değildir. (Hatalı sınıflandırma nedeni ile 10.09.2020 tarihinde iptal edilmiştir.)

Açıklama

:

BS0073 kodlu Rulman Contası ticari tanımlı kauçuk ve metalin birleşiminden oluşmuş eşyadır.

Gerekçe

:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve XVI. Bölüm ve 8484 Pozisyon ve 8484.10. Alt Pozisyon Notları

Resim

:

https://substatic.mevzuat.net/BTB/thumb/tn_TR160000140009.jpg

https://substatic.mevzuat.net/BTB/TR160000140009.jpg

Bilgi Portalı
Gümrük, ithalat ve ihracat işlemleri hakkındaki tüm teknik verileri, terimleri ve ölçülendirmeler hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz bir alandır.
Teslim Şekilleri (Incoterms)
Birçok farklı şekilde ürünlerin tedarik edilebildiğini ve size en uygun teslim şeklinin hangisi olduğu konusunda bilgileri bu alandan bulabilirsiniz.
Ödeme Şekilleri
Akreditifli Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme , Mal Mukabili Ödeme, Peşin Ödeme , Kabul Kredili Ödeme, Alıcı Firma Prefinansmanı, Özel Takas, Bağlı Muamele
İso Kalite Belgemiz
ISO 9001 kalite belgesi ile gümrük müşavirliği hizmetini dünya standartları çizgisinde yaptığımızı kanıtlanmıştır. Sizde sertifikamızı inceleyebilirsiniz.
Konteyner Ölçüleri
Getireceğiniz ürünü konteynerlarda hangi ölçüleri nasıl yapılması gerektiği konusunda ve getireceğiniz ürünü hangi konteynerın alacağını inceleyebilirsiniz.
İplik Çeviri
İplik çeviricisi ile kolaylıkla doğru sonuçlara ulaşabilir ve hesaplamalarınızda yanlışlık ve sürpriz sonuçlar çıkmadan sorunsuzca işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vedop Sorgulama
Gümrükte kapanmış ihracat beyannamelerinin Maliye Bakanlığının VEDOP Sisteminden beyanname numarasını yazarak durum sorgulaması yapabilirsiniz
Resmi Gazete
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete.
Bize Ulaşabileceğiniz Merkez,Bölge Müdürlükleri , Şubeler ve İrtibat Ofislerimizin İletişim Bilgileri
Bizlere telefon ve adreslerimizden anında ulaşım sağlayabilir ve sizlere nasıl yardımcı olacağımızı bizlere söyleyebilirsiniz.
İstanbul (Merkez)

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi No:3
İstanbul Vizyon Park  A1 Blok Kat:3 D: 32-33-36
Bahçelievler -İstanbul/Türkiye
Tel    : +90 (212) 603 35 35 Pbx
Fax   : +90 (212) 381 76 36
Gsm  : +90 (555) 989 79 89

info@seckingumruk.com.tr

İstanbul (Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü)

İnönü Mah. Alpkaya Cad. Ümit İş Merkezi No:49 D:7-8

Kayışdağı-Ataşehir/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel       : +90 (216) 456 77 09
Faks    : +90 (216) 456 77 09
Gsm    : +90 (545) 445 62 52 
erenkoy@seckingumruk.com.tr

İzmir (Şube)

1470 Sokak Alihan İş Merkezi
No:5 D:104 Alsancak / İZMİR
Tel       : +90 (232) 465 28 05
Faks    : +90 (232) 465 28 06
Gsm    : +90 (532) 261 19 38
izmir@seckingumruk.com.tr

Ankara (Şube)

Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak
No:8/3 Sögütözü / ANKARA
Tel       : +90 (312) 219 60 20
Faks    : +90 (312) 219 60 21
Gsm    : +90 (552) 423 70 92
ankara@seckingumruk.com.tr

Bursa (Şube)

Ata Mahallesi Gemsas Mevki
Eski Pazarlama Binası
No: 9 Gümrük Önü - Gemlik / Bursa
Tel       : +90 (224) 524 86 66
Faks    : +90 (224) 524 84 69
Gsm    : +90 (506) 418 35 36
gemlik@seckingumruk.com.tr

Mersin (Şube)

Camişerif Mahallesi 5208 Sokak
Bakkal Osman Onel İş Han K:1/2
Akdeniz / Mersin
Tel       : +90 (324) 237 45 46
Faks    : +90 (324) 237 45 47
Gsm    : +90 (553) 294 67 23
mersin@seckingumruk.com.tr

Tekirdağ (Şube)

100. Yıl Mahallesi Sedat Sokak
Sedef Konağı Sitesi
No: 26/A Tekirdağ
Tel       : +90 (282) 262 97 09
Faks    : +90 (282) 263 64 97
Gsm    : +90 (553) 357 76 63
tekirdag@seckingumruk.com.tr

İskenderun (Şube)

Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad. No:44 K:11 D:53
İskenderun /Hatay/TÜRKİYE
Tel       : +90 (326) 755 22 35 Pbx
Faks    : +90 (326) 755 22 36
iskenderun1@seckingumruk.com.tr
 

Dilovası Gümrük & Gebze Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Yeni Yıldız Mah. 607.Sokak NO : 6 DAİRE :3
Dilovası / KOCAELİ /TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 96
E-Mail : dilovasi@seckingumruk.com.tr

Derince Gümrük & Körfez Petro Kimya Gümrük / Kocaeli (İrtibat Ofisi)

Mimar Sinan Mah.Eşref Bitlis Cad.Huzur İş Merkezi 
No:365/20 Körfez /KOCAELİ/TÜRKİYE
Tel : +90(262) 528 20 21
Fax : +90(262) 528 20 21
Gsm : +90 (555) 976 02 74
E-Mail : derince@seckingumruk.com.tr

Muratbey Gümrük / Çatalca / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Muratbey Mahallesi Güzide Sokak No:20 
Ofis No: Eksi 1 B/09 Çatalca /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel / Fax : +90 (212) 678 23 24
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E-Mail : halkali@seckingumruk.com.tr

Ambarlı Limanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Gümrük binası Ambarlı Liman İşletmeleri Tesisleri(ALTAŞ)
K:3 No: 318 Yakuplu/ B.ÇEKMECE /İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 875 31 40
Fax : +90 (212) 875 31 40
Gsm : +90 (505) 227 99 97
E Mail : ambarli@seckingumruk.com.tr

Atatürk Havalimanı /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Yeşilköy Mah.Havalimanı Cad.No:5/1 Ofis No:F/6
Bakırköy/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 465 37 62
Fax : +90 (212) 465 66 48
Gsm : +90 (554) 386 30 14
E-Mail : info@seckingumruk.com.tr

Haydarpaşa Gümrük /İstanbul (İrtibat Ofisi)

Haydarpaşa Ofis Gümrük Önü
Haydarpaşa /İSTANBUL/TÜRKİYE
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Sabiha Gökçen Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası
Gümrük Önü Pendik /İSTANBUL/TR
Gsm : +90 (555) 698 82 97
E-Mail : İnfo@seckingumruk.com.tr

Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi / Çorlu / Tekirdağ (İrtibat Ofisi)

Avrupa Serbest Bölgesi Kantin Binası BO :5
Çorlu/TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
Tel : +90 (282) 691 11 96
Fax : +90 (282) 691 11 96
Gsm : +90 (554) 702 24 00
E-Mail : asb@seckingumruk.com.tr ; seckinasb@gmail.com

İstanbul Havalimanı / İstanbul (İrtibat Ofisi)

 

İstanbul Havalimanı Tayakadın Mahallesi

Nuri Demirağ Caddesi Hava Kargo Acentalar

Binası No: 33 İç Kapı No:229

Arnavutköy /İstanbul / TÜRKİYE

Gsm    : +90 (555) 386 30 14

e-mail :  info@seckingumruk.com.tr