İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4) (25.01.2023 t. 32084 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti’ni,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ç) Fransa: Fransa Cumhuriyeti’ni

d) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

f) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

g) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

h) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ı) Kuzey Makedonya: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni,

i) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4- (1) Soruşturma konusu eşya, 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 5903.20 GTP altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri”dir.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5– (1) 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile; ÇHC menşeli 5903.20.10.10.00 ve 5903.20.10.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 1 ABD doları/kg, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 2,2 ABD doları/kg tutarında dampinge karşı önlem uygulanmaya başlanmıştır. Son nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin olarak, 30/10/2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/48) ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmış olup soruşturma sonuçlanıncaya kadar dampinge karşı mevcut önlemin uygulanmasına devam edilmektedir. Ayrıca, söz konusu önlem 15/6/2022 tarihli ve 31867 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/16) ile Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir.

(2) ÇHC menşeli bahse konu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(3) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6- (1) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı, 2019 yılında 8.177 ton (68 milyon ABD doları), 2020 yılında 11.508 ton (79 milyon ABD doları), 2021 yılında 11.149 ton (79 milyon ABD doları), 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 8.817 ton (61 milyon ABD doları) düzeyinde gerçekleşmiştir.

(2) Toplam ithalata ilişkin ortalama birim fiyatlar 2019-2022 (1-9) döneminde sırasıyla 8,2; 6,8; 7,1 ve 6,9 ABD doları/kg seviyesindedir.

(3) Anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalatı 2019 yılında 1.883 ton (11 milyon ABD doları), 2020 yılında 2.653 ton (13 milyon ABD doları), 2021 yılında 2.513 ton (15 milyon ABD doları) ve 2022 yılının ilk 9 ayında 2.184 ton (14 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli ithalatta birim fiyatlar inceleme döneminde sırasıyla 5,9; 5; 5,9 ve 6,4 ABD doları/kg’dır.

(4) Soruşturma konusu eşyanın 2019 yılında Bulgaristan’dan ithalatı bulunmamakta olup söz konusu ithalat 2020 yılında 94 tondan (237 bin ABD doları) 2021 yılında 743 tona (1 milyon ABD doları) ve 2022 yılının ilk 9 ayında 993 tona (3 milyon ABD doları) yükselmiştir.

(5) Bulgaristan’dan yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ilişkin ortalama birim fiyatlar 2020-2022 (1-9) döneminde sırasıyla 2,5; 1,8; 3 ABD doları/kg seviyesinde ve ÇHC menşeli ithalata ilişkin birim fiyatların altında bulunmaktadır. Toplam ithalat içerisinde Bulgaristan menşeli ithalatın payı 2020 yılında %1 oranından 2021 yılında %7 oranına ve 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde %11 oranına yükselmiştir.

(6) Soruşturma konusu eşyanın 2019-2022 (1-9) döneminde Fransa’dan ithalatı 2019 yılında 10 tondan (280 bin ABD doları), 2020 yılında 132 tona (336 bin ABD doları) ve 2021 yılında 544 tona (3,2 milyon ABD doları) yükselmiş olup 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde 132 ton (460 bin ABD doları) düzeyinde gerçekleşmiştir.

(7) Fransa’dan yapılan söz konusu eşya ithalatına ilişkin ortalama birim fiyatların 2019-2022 (1-9) döneminde sırasıyla 28; 2,5; 5,9; 3,5 ABD doları/kg düzeyinde olduğu ve incelenen dönemde ciddi oranda azalarak ÇHC menşeli ithalata ilişkin birim fiyatların altında kaldığı görülmektedir. Toplam ithalat içerisinde Fransa menşeli ithalatın 2019-2022 (1-9) döneminde miktar bazında payı sırasıyla %0,1; %1; %5 ve %1,5 oranındadır.

(8) Soruşturma konusu eşyanın 2019-2022 (1-9) döneminde Kuzey Makedonya’dan ithalatı 2019 yılında 1.124 ton (5 milyon ABD doları), 2020 yılında 1.551 ton (7 milyon ABD doları), 2021 yılında 1.304 ton (7 milyon ABD doları) ve 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde 1.219 ton (6 milyon ABD doları) düzeyinde gerçekleşmiştir.

(9) Kuzey Makedonya’dan yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ilişkin ortalama birim fiyatların 2019-2022 (1-9) döneminde sırasıyla 4,1; 4,7; 5,3 ve 4,8 ABD doları/kg düzeyinde olduğu ve ÇHC menşeli ithalata ilişkin birim fiyatların altında kaldığı görülmektedir. Toplam ithalat içerisinde Kuzey Makedonya menşeli ithalatın 2019-2022 (1-9) döneminde miktar bazında payı sırasıyla %14; %13; %12 ve %14 oranındadır.

(10) ÇHC menşeli eşya için uygulanan dampinge karşı önlemin 2021 yılında Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmek üzere soruşturmanın açılması ve anılan önlem tutarında verginin teminata bağlanmasıyla birlikte anılan ülkelerden ithalat azalırken, söz konusu eşyanın Bulgaristan ve Fransa’dan 2021 yılında ithalatında artış yaşandığı, Kuzey Makedonya’dan ithalatında ise 2022 yılında artış yaşandığı görülmektedir.

(11) Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Ticaret Atlası verilerine göre Bulgaristan’ın ÇHC’den yapmış olduğu soruşturma konusu eşya ithalatı, 2019 yılında 167 ton, 2020 yılında 132 ton, 2021 yılında 322 ton ve 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 540 ton olarak gerçekleşmiştir. Bulgaristan’ın ÇHC’den ithalatının özellikle 2021 ve 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde arttığı görülmüş olup aynı dönemde Bulgaristan’ın ülkemize ihracatının da arttığı tespit edilmiştir.

(12) Söz konusu verilere göre Fransa’nın 2019-2022 (1-9) dönemine ait ÇHC’den soruşturma konusu eşya ithalatı, 2019 yılında 183 tondan 2020 yılında 321 tona ve 2021 yılında 467 tona yükselmiş olup 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde 295 ton düzeyinde gerçekleşmiştir.

(13) Anılan verilere göre Kuzey Makedonya’nın 2019-2022 (1-9) dönemine ait ÇHC’den anılan eşya ithalatı, sırasıyla 504 ton, 10 ton, 20 ton ve 1,2 ton olarak gerçekleşmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemle aynı tutarlarda teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

(3) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, inceleme raporunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdır.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili tarafların da görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır ve soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 92 94, Faks: +90 312 212 87 65

www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın KEP ve e-posta adreslerine gönderir.

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Whatsapp
Seçkin Gümrük
Seçkin Gümrük
Merhaba , size nasıl yardımcı olabiliriz?